Verlofaanvraag

Download op deze pagina het juiste formulier voor een verlofaanvraag. Bij de aanvraag staan ook de voorwaarden en de procedure beschreven. Lees deze s.v.p. vooraf goed door.
De formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de conciërge op school. U kunt het formulier op school afgeven. De directie zal uw aanvraag beoordelen en via uw kind ontvangt u een kopie van het formulier retour met de toekenning of afwijzing.
De link voor een aanvraagformulier buitengewone omstandigheden staat hier.
De link voor een aanvraagformulier vakantieverlof buiten de schoolvakanties staat hier.

Richtlijnen vakantieverlof buiten de schoolvakanties

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Vakantieverlof kan alleen:
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties
op vakantie te gaan.
• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is.
Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit:
• mag eenmaal per schooljaar worden verleend;
• mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
• mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

Bij het begrip 'specifieke aard van het beroep' gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in
bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen.
Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of aangetoond worden) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Voeg hiervoor een verklaring van de account toe. Het dienstrooster van de werkgever van de ouder(s) is geen reden om toestemming te verlenen.

De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of,
als die ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring.

Is er eenmaal voor een korte periode extra verlof voor een vakantie verleend dan mag NIET nog eens een beroep
op verlof worden gedaan.

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:
• goedkope vliegtickets;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• drukte bij de boot over de straat van Gibraltar;
• één van de kinderen kan niet achterblijven;
• oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
• vakantiespreiding in den lande.
• dienstrooster van werknemer

Waarschuwing
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim.
Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Bezwaarschriftprocedure
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6
weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.
Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door
derden. Binnen 6 weken beslist de directeur.

Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken een beroepsprocedure aangaan bij de President van de Arrondissementsrechtbank Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.
----------------------------------------------------------------------------------------
Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden

1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde artikel 14, lid 1 van de
Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de
verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

2. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet
1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient, indien mogelijk, minimaal 8 weken van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de school te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
b. Voor verhuizing ten hoogste 1 dag.
c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het
buitenland maximaal 5 lesdagen.
d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met de
directeur of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen).
e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed en- of aanverwanten in de 2e
graad voor ten hoogste 2 dagen; Van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag.
f. Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders
  maximaal 1 dag.
g. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:
• goedkope vliegtickets;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• drukte bij de boot over de straat van Gibraltar;
• één van de kinderen kan niet achterblijven;
• oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
• vakantiespreiding in den lande;
• dienstrooster van werknemer.

In beide gevallen geldt: Bij een aanvraag voor verlof dient altijd een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

Waarschuwing
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders die hun
kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Bezwaarschriftprocedure
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6
weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.
Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door
derden. Binnen 6 weken beslist de directeur.

Bij een verzoek van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar, deze hoort de aanvrager, eventueel bijgestaan door derden, binnen 6 weken beslist de leerplichtambtenaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking.


Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken een beroepsprocedure aangaan bij de President  van de Arrondissementsrechtbank Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. (artikel 8:1, eerste lid Algemene Wet Bestuursrecht). Naast een gemotiveerd beroepschrift moet de bestreden beschikking worden toegezonden. Bij acute spoed is het mogelijk om -naast het indienen van een bezwaarschrift - bij de kantonrechter een voorlopige voorziening aan te vragen.


 

Informatie nieuwe ouders

Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?  

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien, kunt u het beste een afspraak maken via een mailbericht aan: info.wereldster@innovo.nl.