Passend onderwijs

Het uitgangspunt voor onze school is dat we voor al onze leerlingen een passend onderwijsaanbod realiseren. Daarom stellen we ons steeds met jullie als ouder de vraag: "Wat heeft het kind, van jullie als ouder en van ons als school, nodig om zich optimaal, naar eigen vermogen te kunnen ontwikkelen?". In de meeste situaties kunnen we dat met ons eigen team, soms zullen we daarbij gebruik maken van externe expertise en in uitzonderlijke situaties constateren we dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan we op onze school nu kunnen realiseren. In dat laatste geval gaan we, in overleg met jullie en met hulp van andere deskundigen, op zoek naar een school die wel de ondersteuning kan bieden die jullie kind nu nodig heeft.

De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is gericht op het realiseren van Passend Onderwijs conform de Wet Passend Onderwijs en binnen de financiële mogelijkheden van INNOVO en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO. Het schoolondersteuningsprofiel is het sturingsinstrument om leerlingen op basis van hun ondersteuningsbehoefte op de juiste school te plaatsen. De juiste school is de school die voor de betreffende leerlingen Passend Onderwijs kan en gaat verzorgen.

Ons schoolondersteuningsprofiel vind je hier.

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt:
 • Verstoring van rust en veiligheid. Indien sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemen voordoen die leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep. De grens is bereikt als wordt vastgesteld dat het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan de betreffende kind te bieden en / of als de veiligheid van het betreffende kind, de groep of de leerkracht niet meer te garanderen is.
 • Onbalans tussen verzorging/behandeling - onderwijs. Indien een kind een handicap heeft, die een zodanige verzorging / behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en behandeling voor het betreffende kind, als het onderwijs aan het betreffende kind onvoldoende tot zijn recht kan komen. De grens is bereikt als wordt vastgesteld dat het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende kind met een handicap te bieden.
 • Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen. Indien het onderwijs aan het kind met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige kinderen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden. De grens is bereikt wanneer het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de kinderen in de groep
 • Gebrek aan zorgcapaciteit. In het verlengde van de onder verstoring van het leerproces voor de andere kinderen beschreven situatie is de school niet in staat een kind met een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen vanwege de zwaarte en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is.
 • Verstoring van het leerproces.
 • Kinderen die door ziekte teveel verzuimen
 • Grenzen aan leerbaarheid van kinderen
 • Gebouw: Het gebouw is op zich wel geschikt voor kinderen met een lichamelijke handicap. Er zijn MIVA faciliteiten.
Wij vinden dat kinderen recht hebben op goede begeleiding. Dit kunnen wij helaas voor een beperkte groep kinderen niet bieden. Wij denken hierbij op dit moment aan:
 • Wanneer kinderen gewetenloos handelen, extreem agressief gedrag vertonen, waardoor de veiligheid en het welbevinden van de kinderen in gevaar komt (groep, lkr .etc)
 • Noodzakelijk medisch handelen welke niet op of door school verzorgd kan worden.
 • Wanneer er structurele 1 op 1 begeleiding nodig is
 • Kinderen waarbij er sprake is van complexe co-morbiditeit


 

Informatie nieuwe ouders

Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?  

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien, kunt u het beste een afspraak maken via een mailbericht aan: info.wereldster@innovo.nl.